சமகாலத்தில் முக்கியமானதாக கருதப்படும் செய்திகளை இந்தப்பிரிவில் இணைப்பதன் மூலம் அவை பிரதான செய்திகள் என்ற பகுதியில் பிரசுரமாகும்